क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ सूचना
मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिममा सहभागी हुने पत्रकारहरुको सूची सूचना
आधारभुत पत्रकारिता तालिमका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना सूचना
प्रदेश डायरी || बागमती प्रदेश || २०७८/०६/२६ सूचना
स्थानीय भाषा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ सूचना
आधारभुत पत्रकारिता तालिमका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी पत्रकारहरुलाई सूचना सूचना
मल्टिमिडिया तालिमका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी पत्रकारहरुलाई सूचना सूचना
अनलाईन पत्रकारिताका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा सूचना
सञ्चार माध्यमको इजाजत नविकरण सम्बन्धी सूचना सूचना
१० १०० वाट क्षमतासम्मका एफ.एम. रेडियो सूचीकरण हुन आउने बारेको सूचना सूचना
११ सूचना सूचना
१२ एफ एम रेडियोले प्रसारण गर्ने कोभिड १९ सम्बन्धी सामग्री सूचना
१३ एफ एम रेडियोले प्रसारण गर्ने विपद सम्बन्धी सामग्री सूचना
१४ केवल टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने कोभिड १९ सम्बन्धी सामग्री सूचना
१५ केवल टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने विपद सम्बन्धी सामग्री सूचना
१६ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारण सम्बन्धी सूचना सूचना
१७ सूचना बैंक निर्माण गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सूचना
१८ Notice for Selected Firms in Technical Evaluation Criteria for “Development, Installation and Training of Web-based Information Bank Application” सूचना
१९ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी पुनः जारी गरिएको सूचना सूचना
२० Request For Proposal (RFP) Notice for “Development, Installation and Training of Web-based Application” सूचना
२१ सफ्टवेयर निर्माणका लागि सूचीकरण हुन आउने बारेको सूचना सूचना
२२ विषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण वृत्ति कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
२३ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रसारणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना सूचना
२४ स्थानीय भाषा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लेखन तथा प्रसारण बृत्तिमा छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
२५ बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्तिको पहिलो चरणमा छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
२६ जनचेतना मूलक प्रचार सामाग्रीको लागि आवेदन फाराम सूचना
२७ मल्टिमिडिया तथा अनलाइन पत्रकारिता तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको दोस्रो सूची सूचना
२८ मल्टिमिडिया तथा अनलाइन पत्रकारिता तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारको सूची सूचना
२९ मिडिया गुफाको रुपमा सञ्चालन हुने मोजो तालिमका लागि छनौट भएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
३० बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारहरुका लागि बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना सूचना
३१ बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल नेपाली पत्रकार,भाषाका शोधकर्ता वा सञ्चार संस्थाका लागि स्थानीय भाषा प्रबद्र्धन सम्बन्धी लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि प्रस्ताव आवेदन आब्हानको सूचना सूचना
३२ बिषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण बृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ सूचना
३३ विपद तथा जोखिम पत्रकारिता सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ सूचना
३४ जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण,प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०७७ सूचना
३५ बागमती प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारका लागि तालिमको अवसर सम्बन्धी सूचना सूचना
३६ मेशिनरी उपकरण खरिद गर्न शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना सूचना
३७ दोस्रो चरणमा बिमा गराइएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
३८ पहिलो चरणमा बिमा गराइएका पत्रकारहरुको सूची सूचना
३९ बागमती प्रदेशमा मिडिया (नेपाली र अंग्रेजी खण्ड) सूचना
४० Media in Bagamati Province (English Version) सूचना
४१ केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन-२०७७ सूचना
४२ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७ सूचना
४३ एफएम रेडियो र केबुल टेलिभिनज संचालनमा लाग्ने दस्तुर सूचना
४४ प्रेस प्रतिनिधीको लागि दिइने दरखास्तमा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरू सूचना
४५ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरु सूचना
४६ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली २०७६ सूचना
४७ सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राजश्व जम्मा गर्ने शीर्षक नम्बरहरु सूचना
४८ एफ.एम.रेडियो/केवुल टेलिभिजन/अनलाईन नवीकरण गर्दा चाहिने आवश्यक कागजात सूचना
४९ बिषयगत लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि छनौट भएका पत्रकारहरुको नामावली सूचना
५० पत्रकार परिचयपत्रका लागि भर्ने फर्म सूचना
५१ शोधबृत्तिका लागि आवेदन दिने सूचना| सूचना
५२ शोधबृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ सूचना
५३ विपद तथा जोखिम पत्रकारिता सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ सूचना
५४ सूचना बैंक सञ्चालानार्थ सफटवेयर निर्माणका लागि सूचीकरण हुन आउने बारेको सूचना सूचना
५५ २०७६ फागुन ४ गतेदेखि काठमाडौमा भएको मोबाइल पत्रकारिता तालिम सूचना
५६ बिषयगत लेखन तथा प्रसारण बृत्तिका लागि छनौट भएका पत्रकारहरुको नामावली सूचना
५७ सूचीकरण हुन आउने बारे सूचना सूचना
५८ फागुन ४ गतेदेखि काठमाडौमा हुने मोबाइल पत्रकारिता तालिममा सहभागी हुने पत्रकारहरुको विवरण सूचना
५९ तालिमको समय परिवर्तन गरिएको सूचना सूचना
६० आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सर्वेक्षण परामर्श सेवाका लागि सूचीकरण हुने सूचना सूचना
६१ काठमाडौ उपत्यकामा कार्यरत पत्रकारका लागि Mobile Journalism तालिमको अवसर सूचना
६२ Application for Fellowship सूचना
६३ Fellowship for Journalists in Province-3 सूचना
६४ शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्रवान सम्बन्धी सूचना
६५ सेवा करारमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर लिने सम्बन्धि सूचना
६६ सूचना संशोधन गरिएको बारे । सूचना
६७ अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु सूचना
६८ अभिलेखीकरण र अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना
६९ दर्ताको लागि सूचना आव्हान सूचना
कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल
माननीय मन्त्री

कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल

रुद्रसिंह तामाङ
सचिव

रुद्रसिंह तामाङ

रेवती प्रसाद सापकोटा
सञ्चार रजिष्ट्रार

रेवती प्रसाद सापकोटा