अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि सूचना सामग्री: बागमती प्रदेशका सूचना सबैले थाहा पाउन्

प्रकाशित मिति : 1 year ago

तलका सबै सूचनाहरूलाई "https://infobank.bagamati.gov.np" मा लिङ्क गर्नुहोला। सेभ गर्नका लागि उपयुक्त साइजको ब्यानरलाई राइट क्लिक गरी सेभ इमेज गर्नुहोला ।

१. ३००x३००

२. ८१०x११५


३. १०००x१२०


4. १२८०x१२५


५.१४४०x१२५


Share on Social Media: