दर्ताको लागि सूचना आव्हान

 (१) सञ्चार रजिष्ट्रारले ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रकाशन हुदै आएका पत्रपत्रिका, प्रसारण हुँदै आएका एफ. एम. रेडियो, टेलिभिजन, केवुलटेलिभिजन, केवुल प्रसारक, अनलाईन र पुस्तक प्रकाशनको अभिलेखको लागि ३५ दिनको अवधि तोकी सूचना आव्हान गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका पत्रपत्रिका, एफ.फम रेडियो, टेलिभिजन, केबल टेलिभिजन, केवुल प्रसारक, पुस्तक प्रकाशक र अनलाइन सञ्चार माध्यमले सञ्चार रजिष्ट्रार समक्ष अभिलेखीकरण गराई अधावधिक गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अभिलेखीकरण नगराउने सञ्चार माध्यमलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा, सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published.